Кол център

Условия за ползване

Условия за ползване и политика за поверителност на услугата VOZZi

СЪДЪРЖАНИЕ:

I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II – ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕРМИНИТЕ

III – ПАКЕТИ ЗА ПЪТНА ПОМОЩ

IV УСЛУГИ ЗА ПЪТНА ПОМОЩ

V – КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПЛАТФОРМАТА

VI – ВЪВЕЖДАНЕ И ПРОМЯНА НА ДАННИ В ПЛАТФОРМАТАПЛАТФОРМАТА

VII – ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ПЛАЩАНИЯ

VIII – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

IX – АВТОРСКИ ПРАВА

X – УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ

XI – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

XII – ПОДПРИЛОЖЕНИЕ

XIII – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

XIV – КОМПЕТЕНТЕН СЪД И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

ХV – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Тези Условия за ползване уреждат:

 • правата и задълженията, свързани с използването на Платформата VOZZi (наричана по-долу „ „Платформата“), която се намира на следните адреси в Интернет:https://www.vozzi.app, Google Play Store, Apple APP Store и Huawei AppGallery, независимо дали се осъществява достъп през Интернет или чрез приложение за мобилни устройства;
 • условията за използването на пакетни услуги за пътна помощ, т.е., услугите, които са резултат от използването на Платформата на VOZZi.

Платформа

Платформата представлява услуги, предоставяни чрез информационни технологии от дружеството VOZZi Operations BV, Weerdestein 97, 1083GG Амстердам, Нидерландия, ДДС:  NL861944574B01, Номер в Търговския регистър: 81128967 (наричано по-нататък „Дружеството“).

Пакетните услуги за пътна помощ се предоставят на потребителите от доставчици на услуги, които са сключили договори с Дружеството, чиито потребители са определени в член 8 по-долу (наричани по-долу „Професионалистите“).

Платформата, като услуга на информационното общество, представлява плаформа, чрез която, в рамките на използване на Пакетните услуги за пътна помощ на Дружеството, е необходимо да се направи регистрация и да се изискат услуги от Пакетните услуги за пътна помощ, докато услугите се отнасят към специфична услуга или дейност, чрез която се предоставя пътна помощ.

Какви Пакетни услуги за пътна помощ са на разположение на Потребителите?

Пакетните услуги за пътна помощ могат да бъдат основни и вторични услуги:

Основни услуги

Вторични услуги

 • Помощ по телефона (телефонен съвет)
 • Поправка на място
 • Транспортиране до най-близкия сервиз на партньор, предлагащ услуги за пътна помощ.
 • Продължаване на пътуването
 • Хотелско настаняване
 • Такси
 • Репатриране
 • Поправка на превозно средство в сервиз
 • Автомобил под наем (оборотен автомобил)

Репатрирането може да се използва само в случай на активиране на основни услуги от Пакетните услуги за пътна помощ.

Комбиниране на услуги: ако се използва хотелско настаняване, не може да се използва автомобил под наем (оборотен автомобил) и също ако се използва автомобил под наем, не може да се използва хотелско настаняване, независимо от закупения пакет.

Ако се използва услугата репатриране на превозното средство, правото да се използват други основни и вторични услуги се прекратява и пакетът се счита за използван (прилага се за услуги, използвани извън границите на България).

Член 2

Връзка между Платформата и Пакетните услуги за пътна помощ.

Като информационна услуга за обществото, Платформата е предназначена за:

 1. Посредничество при предоставянето на и плащането за услуги за професионален автомобилен механичен сервиз и услуги за транспортиране на автомобили, както и за други услуги от пакетите за Потребители – индивиди, които имат активирани пакетни услуги за пътна помощ.
 2. Посредничество при предоставянето на услуги за професионален автомобилен механичен сервиз и услуги за транспортиране на автомобили – за Потребители, които нямат някоя от Пакетните услуги за пътна помощ, предлагани от Дружеството.

Платформата има за цел да посредничи при предоставянето на услуги за пътна помощ, свързвайки Потребители, които имат нужда то услуги с професионалисти, които предлагат такива услуги (наричани по-нататък „Професионалисти“).

Потребител на услуга за пътна помощ може да ползва услуги само през Платформата.

Платформата посредничи, съгласно параграф 1 от този член, като свързва потребители, които имат нужда от услуги с Професионалисти, чрез мобилно приложение и осигурява тяхната комуникация по начин при условията на тези Условия за ползване.

Процедурата за ползване на услуги чрез Платформата е определена в чл.24-31 от тези Условия за ползване.

Дружеството, чрез Платформата, осигурява единствено и изключително информационна услуга за обществото (като свързва Потребител и Професионалист), като услугите в рамките на Пакетните услуги за пътна помощ не се предлагат директно от Дружеството, а от Професионалистите. В допълнение на горепосоченото, телефонна поддръжка се осигурява от Дружеството.

Платформата сама по себе си не заменя професионална услуга, нито Дружеството предоставя услуги, различни от информационната услуга за обществото, описана в тези Условия за ползване.

Член 3

Какво представляват настоящите Условия за ползване?

Настоящите Условия за ползване представляват неразделна част от договора, сключен от и между Дружеството  и всеки потребител на Платформата (наричан по-долу: „Потребител“).

Дружеството дава възможност за ползване на услугите изключително по начина и при условията, определени в тези Условия за ползване.

Чрез достъп и използване на Платформата на Дружеството, Потребителите се съгласяват с Условията за ползване и по този начин при осъществяване на достъпа сключват договор с него като доставчик на информационни услуги. 

Настоящите Условия за ползване се прилагат за всеки достъп до Платформата.

Член 4

Дейностите на Дружеството чрез Платформата са основно регулирани от Закона за електронна търговия, Закона за задълженията и договорите, Закона за авторското права и сродните му права, Закона за марките и търговските означения, Закона за защита на личните данни, както и от други разпоредби на правната система на Република България в частта, която не е уредена от горепосочените закони.

Член 5

Дружеството се ангажира със спазването на правилата за защита на личните и поверителни данни, както и авторските права, в съответствие с общоприетите професионални стандарти в областта на информационните технологии, добрите бизнес-практики и приложимито законодателство на съответната страна..

Член 6

Дружеството по никакъв начин не въздейства върху съдържанието, което е въведено от Потребителите в Платформата или което е създадено чрез събиране на публично достъпни данни, нито пък гарантира точността или използваемостта на информацията, представена чрез наличното съдържание. Единствената отговорност за съдържанието се носи от третите лица, които са го публикували или от които то е изтеглено.

Дружеството има право, но не и задължението, да премахва всяко съдържание от Платформата по всяко време, без да трябва да дава предварително или последващо известие или обяснение.

Член 7

Потребителят на пакетната услуга за пътна помощ може да я получи само чрез мобилно приложение/Платформата. Ако потребителят не получи отговор на заявката си от партньор-Професионалист, може да се свърже с центъра за обслужване на клиенти на следните телефонни номера:*9919 за България и +359 2 492 8666 за обаждане извън България.

Тази възможност се показва автоматично на страницата за пътна помощ на приложението, ако никой партньор не е отговорил чрез функцията за търсене в Платформата.


II – ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ТЕРМИНИТЕ

Член 8

Използваните в настоящите Условия за ползване термини имат следното значение:

 • Потребител на Платформата – физическо лице с постоянно или временно пребиваване на територията на определена държава или юридическо лице със седалище на територията на определена държава , което е закупило пакета за пътна помощ в съответната държава. Физическо лице потребител може да има само един активен пакет за пътна помощ към телефонния номер, регистриран в Платформата; по-конкретно, Пакетните услуги за пътна помощ са свързани с мобилния телефонен номер на Потребителя
 • Платформа – Платформата, посочена в член 1 от настоящите условия, е предназначена за посредничество при предоставяне на автомеханични услуги и преместване на превозни средства, чрез свързване на потребителите, които се нуждаят от услуги, с професионалисти, които предоставят такива и които са регистрирани в компетентни институции за извършване на посочените дейности. Потребителят получава достъп до Платформата с регистрирането си; необходимите за регистрацията данни са име и презиме, телефонен номер и валиден адрес за електронна поща. За яснота, определението за Платформа е посочено отново в тази част на Условията за ползване, където са изяснени и определени термините.
 • Професионалист– доставчик на услуги за пътна помощ в съответната държава, с който Дружеството е сключило договор за сътрудничество. По силата на тези Условия за ползване понятието „Професионалист” не означава длъжност, придобити знания или образование, а само лицето, което професионално се занимава с някоя от дейностите за пътна помощ. Професионалистите носят законова отговорност за възможно несъответствие на стоките или услугите, които предоставят на Потребителя.
 • Превозно средство – превозното средство, за което може да се използва пакетът за пътна помощ, е лек автомобил и/или лекотоварен камион с до 7 места, регистриран в съответната държава, с общо тегло до 3,5 тона, обща дължина до 5,5 метра и височина 2 метра, и което Потребителят има право да управлява.

  Всякакви транспортни средства, камиони, превозни средства за обществен транспорт, специални превозни средства, работни машини и теглещи превозни средства (всички видове ремаркета над 750 кг), както и всички микробуси са изключени от възможността за използване на услуги за пътна помощ в рамките на активните пакети. Ремаркета до 750 кг са обхванати от активния пакет, ремаркета с по-големи размери могат да бъдат транспортирани с допълнителна такса според валидния ценоразпис на VOZZi.

  Превозното средство на Потребителя трябва да бъде регистрирано, не може да има пробни или временни регистрационни номера и трябва да бъде застраховано в съответствие с приложимото законодателство преди покупката на пакета.
 • Неизправност – означава случай, при който по време на срока на валидност на пакета превозното средство не може да се движи поради механична или електрическа неизправност, включително неизправен акумулатор, спукана/спаднала гума, пожар, наводнение, кражба или вандализъм
 • Място на инцидента – всяко място на асфалтирани национални пътища от първа, втора и трета категория, където Потребителят преживява неочаквана повреда (с изключение на горски и планински пътища, както и на други некатегоризирани пътища, които не са част от програмата за поддръжка на организацизията, отговорна за поддръжка на пътищата). В случай на частни и обществени паркинги, Потребителят трябва да осигури достъп на Професионалиста.
 • Преглед на място от Професионалист– ако потребителят е съобщил за неизправност, Дружеството ще определи автоматично чрез Платформата най-близкия Професионалист. След потвърждение от Професионалиста, което се показва на мобилния телефон на Потребителя, и след потвърждение от страна на Потребителя, на Професионалиста се изпраща телефонния номер за контакт, местоположението по GPS и разстоянието до Потребителя. След това Потребителят получава обратна връзка за разстоянието, на което се намира Професионалистът, очакваното време на пристигане и за проследяването му по карта.
 • Пътнотранспортно произшествие – произшествие, настъпило или започнало на пътя, включващо поне едно движещо се превозно средство и най-малко едно загинало или ранено лице, или причинило материални щети.
 • Дребни ремонти на място – предполага само незначителни ремонти, които не изискват посещение в сервиз; след тях, услугата се счита за използвана. По-подробна информация, по отношение на това какви случаи се определят като дребни ремонти на място, може да бъде намерена в чл.14 от тези Условия. 
 • Репатриране на превозно средство – ако не е възможно превозното средство да бъде ремонтирано в сервиза на Професионалиста до два работни дни от получаването му в сервиза на Професионалиста, с писмено потвърждение за това, Потребителят има възможност да поиска транспортирането на повреденото превозно средство до адреса в държавата по пребиваване или до желан сервиз, при условие че този сервиз е по-близо до местоположението му (където е възникнала повредата) от мястото на пребиваване. По-конкретно, Потребителят може да ползва репатриране до държавата, в която е закупен пакетът за пътна помощ. Потребителят е длъжен да потвърди мястото си на пребиваване с валиден личен документ.
 • Автомобил под наем – организиране на автомобил под наем или за замяна в определен времеви период и за сума, според ограниченията на закупените пакетни услуги за пътна помощ.
 • Хотелско настаняване – организиране на хотелско настаняване за продължителността и сумата, отговарящи на закупените пакетни услуги за пътна помощ на Потребителя.
 • Блокиране на профила на Потребител – ако регистрираният Потребител с активен пакет за пътна помощ използва Платформата според нуждите си и докладва за неизправността и/или тегленето, и след потвърждаване от страна на Професионалиста отмени избраната услуга, Дружеството си запазва правото да блокира профила му за 48 часа. В този случай услугата/услугите от активния пакет се считат за използвани. 
 • Услуга за теглене – ако Потребителят на услугата е съобщил за необходимостта от услуга за теглене, Платформата автоматично ще я възложи на най-близкия Професионалист. След потвърждението на Професионалиста, което се показва на мобилния телефон на Потребителя, и потвърждението от страна на Потребителя на услугата, телефонният номер за контакт, местоположението по GPS и разстоянието до Потребителя се изпращат на Професионалиста. След това Потребителят получава обратна връзка за разстоянието, на което се намира Професионалистът, очакваното време на пристигане и за проследяването му по карта.
 • Разходи за пътни такси – означава евентуалните разходи за такси, направени при предоставяне на услугата за теглене.
 • Посетител – лице, което има достъп до Платформата през Интернет, при условията на тези Условия за ползване, без да се вписва или регистрира в Платформата. Посетителят може да се запознае с цялото съдържане, налично на Платформата, без да плаща каквито и да било такси.
 • Потребител на услугите, предоставяни от Дружеството чрез Платформата е регистрираният потребител.

III – ПАКЕТНИ УСЛУГИ ЗА ПЪТНА ПОМОЩ

Срок на активиране, валидност и продължителност на пакета

Член 9

Използването на избрания пакет за пътна помощ може да започне, след като бъдат изпълнени следните изисквания:

 1. Срокът на активиране на пакета е 72 часа, по-точно, трябва да изтекат 72 часа от момента на активиране на пакета, за да могат да се ползват пакетните услуги – тези услуги могат да се използват само ако пакетът за пътна помощ е активен след горепосочения период от време;
 2. При увеличаване на съществуващ пакет за пътна помощ, трябва да изтекат 72 часа от момента на активиране на новия пакет, за да могат да се ползват пакетните услуги от увеличения пакет;
 3. Не е възможно допълване/увеличаване на частично използван съществуващ пакет;
 4. Пакет за пътна помощ трябва да бъде активиран на територията на държавата, в която пребивава Потребителят, и ако активирането е извършено извън нея, пакетът за пътна помощ се счита за неактивен.

Продължителността на пакета за пътна помощ, т.е. срокът, в който може да се използва след активиране, е 12 месеца. По време на определения период е възможно да се изпълнят следните заявки за услуга:

 1. „Еднократна заявка за услуга“ означава заявка за услуга в рамките на пакет за пътна помощ; само собственика на пакета може да заяви услугата, ако се намира до превозното средство.
 2. Смяна на гума/преглед на място от механик се равнява на една заявка за услуга, дори ако в рамките ѝ бъдат сменени повече от една гума.

Начин на предоставяне на услугите

Член 10

Потребителят се свързва със Платформата и я използва по начина, описан в членове от 24 до 31 от настоящите Условия за ползване.

Заявките за обслужване в рамките на 24 часа след повредата могат да бъдат частично или напълно отхвърлени.

Отговорност и ограничаване на отговорността на Дружеството

Член 11

Дружеството гарантира предоставянето на услуги, съдържащи се в пакетите за пътна помощ, реализирани чрез партньорска мрежа на територията на съответната държава, а именно Европа като географско понятие, в съответствие с договорите, сключени с партньори – професионалисти.

Дружеството не гарантира, че ремонтите в гараж/сервиз ще бъдат извършени през работно време или че могат да започнат веднага (поради натоварване на сервиза, религиозни или национални празнизи и почивни дни). Дружеството не може да гарантира кога сервизът/гаражът ще предприеме необходимите ремонти.

Дружеството не може да поеме отговорност за ремонти в който и да било сервиз/гараж, тъй като договорът за такива ремонти се сключва между Потребителя и сервиза/гаража, освен в случай на покритие според закупения пакет до определения в него лимит. Ако разходите за ремонт надхвърлят определения лимит, Потребителят е длъжен да заплати разликата до общата цена на ремонта, която знае, след диагностициране на повредата.

Условия за ползване на услугите

Член 12

Условия, които трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да се използват услугите от пакета:

 1. Избраният пакет трябва да бъде заплатен и активен;
 2. Услугите трябва да бъдат заявени в рамките на Платформата в съответствие с избрания и принадлежащ на Потребителя активен пакет;
 3. Потребителят трябва да е жител на страната, в която е закупен пакетът;
 4. Превозното средство, за което се предоставя услугата за пътна помощ, трябва да бъде регистрирано и да не може да се движи на собствен ход.

IV – УСЛУГИ ЗА ПЪТНА ПОМОЩ.

Потребители, пътници, лични вещи и транспорт на животни


Член 13

Потребител на пакетната услуга.

Потребителят на пакетните услуги за пътна помощ трябва да присъства на мястото, където се намира превозното средство, за което е заявена услугата; ако не присъства, услугата не може да бъде предоставена, освен в случай на сериозно пътно-транспортно произшествие, когато Потребителят е хоспитализиран.

В случай, че при заявяване на повреда или пътно-транспортно произшествие, операторът от контактния център на Дружеството заподозре, че Потребителят е под влияние на алкохол или нарпкотици, Дружеството може да реши да не предоставя услугата на Потребителя.

Ако Потребителят целенасочено злоупотребява с Платформата и отказва избрани от него услуги, активната пакетната услуга за пътна помощ на Потребителя ще бъде деактивирана.

Пътници

Превозното средство не трябва да превозва повече пътници, отколкото е посочено в документа за регистрацията му. Всеки пътник трябва да има отделна неподвижна седалка, монтирана в съответствие със спецификациите на производителя, и всяко дете трябва да има правилно монтирана детска седалка.

Лични вещи

Потребителят винаги е отговорен за грижата за личните си вещи, багаж и стоки в или върху превозното средство. Дружеството не поема отговорност за каквито и да било загуби или щети по тях.

Превоз на животни

Превозът на животни не се разрешава в превозните средства на Професионалистите, освен в отделни случаи, когато те осъществяват превоз на животни. Всяко животно може да остане в превозното средство на Потребителя на негов риск. Дружеството не поема отговорност за наранявания на животни или щети, причинени от неизправността+. Не могат да се превозват селскостопански животни. Свързаните с животните разходи не могат да бъдат възстановени.

Обзор на условията за използване на услуги за пътна помощ

Член 14

Когато се използва транспортиране, общия пробег се изчислява от мястото, където е настъпила неизправността или пътно-транспортното произшествие, до договореното местоназначение, одобрено от оперативния център на Дружеството.

Когато се транспортира превозно средство, разходите за пътни такси се покриват от абонамента за пакетна услуга за пътна помощ, освен в случаите на преминаване през частни участъци на магистрали (същото изключение е описано и в чл.15, пар.2, т.3 от тези Условия за ползване).

Когато се използва поправка на място, общият пробег се изчислява от мястото на най-близкия Професионалист до мястото, където е заявена услугата. Платформата автоматично проследява партньора, за да се осигури прозрачност на услугата.

Когато поправката на място включва следното:

 • Замяна на колело на място, ако Потребителят има на разположение резервно такова;
 • Подаване на ток и замяна на място (работа на механик);
 • Диагностика или дребни повреди по електрониката;
 • Презареждане с гориво и източване на грешно заредено гориво;

За всяка допълнителна услуга от Професионалиста, след заплащането и (ако Потребителят няма активен пакет), на Потребителя на услугата ще се издаде фактура в цифров формат до регистрирания адрес на електронна поща.

Ако Потребителят сам организира някоя услуга от пакетните услуги за пътна помощ, без да получи одобрение от Дружеството, същата няма да може да бъде осъществена.

Какво не се покрива от пакетните услуги

Член 15

Пакетите за пътна помощ не включват следните услуги:

 1. Покупка на нови или употребявани гуми, покупка на стъкла (челно, триъгълно, странично и външни и вътрешни огледала).
 2. Покупка на нов акумулатор.
 3. Разходи за гориво, при дозареждане.
 4. Създаване на копие на ключ.
 5. Доставка на нова гума на място, както и закупуване на нова гума от вулканизатор.
 6. Ремонт или периодична поддръжка на климатик.
 7. Рутинно обслужване и поддръжка на превозни средства.
 8. Такси за съхранение на превозното средство, освен ако не са включени в пакета на Потребителя.
 9. Съхранение и отговорно пазене на каравани и ремаркета.
 10. Резервна гума, освен ако Потребителят има такава, предоставена от производителя.
 11. Всички такси за използване на превозното средство на Потребителя за служебни, търговски пътувания, отдаване под наем или за други подобни цели.
 12. Отдаване под наем на микробуси, каравани или ремаркета, мотоциклети или микробуси.
 13. Ремонт на повреди, причинени от дейности, които не са предмет на правилата за движение по пътищата, например ралита, автомобилни състезания, използване на състезателни писти, или други официални или неофициални състезания.
 14. Ремонт на повреди, дължащи се на превишаване максимално тегло на превозното средство съгласно законодателството на всяка страна, в която то се управлява.
 15. Всякакви такси за превозното средство на Потребителя, ако то не се облага законно, не е застраховано и снабдено с предписан от закона валиден регистрационен стикер или ако не се използва съгласно инструкциите на производителя.
 16. Ремонт или замяна на електрически крушки през светлата част на деня (замяна на ксенонови крушки, предни светлини, бушони) при всякакъв случай, понеже те изискват специализиран сервиз или специално обучение на механик. Замяната на крушка е възможна само, когато Потребителят има резервна такава.
 17. Обслужване на превозно средство, което е излязло от пътя и не може да се управлява. Ако се вземе предвид, като се действа разумно, че състоянието на превозното средство е такова, че да направи невъзможно предоставянето на услугата или да застраши безопасността на Професионалиста, Дружеството може да откаже да предостави услугата. Услугите ще бъдат предоставени, ако Потребителят може да докаже, че превозното средство е на пътя.
 18. Всяка заявка, което е или може да бъде направена под въздействието на алкохол или наркотици.

Следните случаи се считат за злоупотреба с Платформата/Пакетните услуги за пътна помощ:

 1. Ако за превозното средство не е започнат процес на помощ на пътя през Платформата и се заяви транспортиране, което предварително не е включено в процеса.
 2. Транспорт на превозни средства от автомобилни локации, на нови или употребявани автомобили с или без валиден регистриран адрес.
 3. Употреба на VPN – всяка промяна в геолокацията на Потребителя спрямо истинската му геолокация, се счита за злоупотреба с пакета/Платформата.

Освен това, следните услуги се заплащат допълнително:

 1. При транспортиране на превозно средство – всеки километър превишение над условията, посочени в пакетната услуга за пътна помощ. Платформата автоматично ги изчислява, според валидната ценова листа и допълнителните разходи за пробега са за сметка на Потребителя.
 2. Употребата на специално оборудване за транспортиране на автомобил (специален мобилен кран за транспортиране) или наемането на допълнителен участък при инцидент.
 3. Ако Потребителят е вече на магистралата по времето, по което пакетната услуга е заявена, той е длъжен да плати съответните магистрални такси.
 4. Допълнитени разходи като допълнителна застраховка, преминаване през тунели или фериботен транспорт.

1.     В случай на неизправност, причинена от дефектен компонент и/или част от производителя, Потребителят трябва да изгаси автомобила, така че например повредата на климатичната инсталация сама по себе си да не представлява неизправност, и предупредителната светлина не винаги представлява неизправност, която влияе на управляемостта на превозното средство;

2.     Ако Потребителят е поискал услуги от Платформата, за да избегне разходите за ремонт на превозното средство, Дружеството може да не е в състояние да покрие тези разходи;

3.     Ако превозното средство е натоварено над ограничението, посочено в документа за регистрация, Дружеството може да организира допълнителна услуга с помощта на сервизен камион с по-висок тонаж, но допълнителните разходи ще бъдат поети от Потребителя;

4.     При предоставянето на съответстващите на всички пакети услуги правното и пътното състояние на превозното средство не се потвърждава и следователно остава отговорност на Потребителя;

5.     Дружеството не поема отговорност за загуби, понесени по време на предоставянето на услугата, и които не са изрично обхванати от избран пакет като такива, за които то носи отговорност. Така например, Дружеството не носи отговорност за пропуснати ползи.

6.     Пакетите не обхващат допълнителни заявки за ремонт на превозни средства, които не са от съществено значение за продължаването на пътуването.

Член 16

В допълнение на услугите от чл.15 от Условията за ползване, пакетните услуги за пътна помощ не включват възстановяване на следните разходи:

 • обезщетение за вреди или загуби, причинени пряко или непряко от войни, подобни на война обстоятелства, официални постановления или кражба; 
 • обезщетение за вреди или разходи за загуби в допълнение към посочените в предходната точка;
 • обезщетение или друга законова отговорност, ако пряко или непряко се дължи на радиационно, радиоактивно или токсично замърсяване;
 • обезщетение за загуба, унищожаване или повреда, причинена от шокови вълни на самолети или други въздухоплавателни средства;
 • обезщетение за вреди, причинени при автомобилни състезания, ралита, изпитвания за скорост или издръжливост, или дейности във връзка с обучение и подготовка;
 • обезщетение за вреди или наранявания, причинени умишлено от Потребителя или причинени от участието на Потребителя в престъпни дейности, а именно причинени от умишлено нарушение или неспазване на законовите и други разпоредби на държавата, в която потребителят е на път.

Ограничения в употребата и изключения от обхвата на пакетните услуги за пътна помощ

Член 17

Покритието на пакетите е обект на определени ограничения:

 1. Максималният брой заявки за услуги, които могат да се направят от Потребителя, зависи от избраната Пакетна услуга.
 2. Всяка пакетна услуга има максимален брой услуги, които могат да бъдат извършени по време на срока на валидност на Пакетната услуга.
 3. Всяка заявка, която се прови от Потребител и се анулира след пристигането на Професионалиста, ще се счита за приключена, а услугата за предоставена, доколкото Дружеството има задължение да заплати всяка намеса на Професионалист, придружена или не от услуга. Дружеството си запазва правото да счете заявена и неизползвана услуга за използвана.

Изключения от обхвата на пакетните услуги за пътна помощ


Член 18

Следните условия са приложими към всички елементи на пакетните услуги за пътна помощ и ако Потребителите не се съобразяват с тях, Дружеството може да откаже да предостави услуги на следното основание:

 1. При повреда, причинена от неизправна част и/или част на производителя, Потребителят трябва да загаси автомобила, понеже, например, грешка в климатика не представлява сама по себе си повреда и предупредителните светлини не винаги представляват повреда, която да нарушава възможността за управление на автомобила.
 2. Ако Потребителят е изискал услуги с цел да избегне разходи за ремонт, Дружеството може да не покрие такива разходи.
 3. Ако превозното средство е претоварено спрямо ограниченията, посочени в регистрационния документ, Дружеството може да организира допълнителна услуга, като използва сервизна машина от по-висок клас, като допълнителните разходи се поемат от Потребителя.
 4. Дружеството не отговаря за каквито и да било загуби, понесени по време на предоставяне на услугата и които не са изрично покрити от избрания пакет като загуби, за които Дружеството е отговорно (например пропуснати ползи).
 5. Пакетните услуги не покриват допълнителни заявки за поправка на превозното средство, които не са съществени за продължаване на пътуването.

Невъзможност за предоставяне на услуги и преустановяване на услуги

Член 19

При особено трудни ситуации, като граждански вълнения, война, въоръжени конфликти без обявена война, неблагоприятни климатични условия, предоставянето на услуги за пътна помощ може да бъде преустановено.

Организация на ползите от пакетните услуги и допълнителни услуги

Член 20

Ако Дружеството организира таксиметров превоз, транспортиране, хотелско настаняване или подобни услуги от Пакетните услуги за пътна помощ, правилото е да се търси възможност, която е най-подходяща и благоприятна към съответния момент. Дружеството не отговаря за качеството на услугите във всеки хотел или резервирано такси. Дружеството не отговаря и за проверката на статуса на автомобила или за качеството на услугите, предоставяни от отделните доставчици на услуги.

Допълнителни услуги

Член 21

Дружеството може да посредничи за предоставянето на допълнителни услуги, които не са включени в пакетните услуги, като организирането на доставки, когато Потребителят:

 1. Закупи необходимите резервни части.
 2. Удължи времето за престой или
 3. Закупи стъкла за поправка на автомобила.

Всички допълнителни услуги се заплащат предварително, по взаимно съгласие.

Репатриране

Член 22

Ако в чужбина не е възможно да се поправи превозното средство в сервиз на Професионалист, в рамките на два работни дни от постъпването му в сервиза, с писмено потвърждение от сервиза, Потребителят може да заяви транспортиране на повреденото превозно средство до адрес в собствената си страна (т.е. Потребителят има правото да репатрира превозното средство до страната, където е закупена Пакетната услуга за пътна помощ), при следните условия:

 • Оценката за стойността на ремонта не превишава оценката от каталога на Центъра за превозни средства (CMS);
 • По мнение на Професионалиста, превозното средство не е тотална щета.
 • Ако условията, посочени в абзац 1 на този член са изпълнени и Потребителят избере репатриране на превозното средство, се изпълнява следната процедура:
 • Влиза се в контакт с Оперативния център, за да организира услугата;
 • Превозното средство остава при Професионалиста;
 • Във връзка с предходната точка, Потребителят следва да предоставя цилята документация за превозното средство на Професионалиста (включително пълномощно от собственика на превозното средство за Професионалиста, ако собственикът не пътува с превозното средство, както и копие от паспорта на собственика, както и ключовете на превозното средство;
 • Превозното средство следва да бъде без лични вещи.

Предоставящият услугата (Професионалистът) не отговаря за лични вещи, в случай, че Потребителят ги остави в превозното средство, в противоречие с т.4, абзац 2 на този член. Забранено е и да се транспортират пътници в превозно средство, транспортирано по такъв начин.

Максималният срок за репатриране на превозно средство е 10 (десет) работни дни от деня, в който е одобрено репатрирането.

Каравани и ремаркета

Член 23

Обслужването на каравани и ремаркета с над 750 кг полезен товар не се включва в пакетните услуги за пътна помощ, включително ако са паркирани отделно или повредени.

Ако Потребителят тегли каравана или ремарки, при условие че е направил писмена заявка, ще бъде допълнително уведомен за допълнителните разходи, които трябва понесе и съответно да заплати.

Дружеството ще осигури услуги, които са в съответствие с политиката за каравани и ремаркета.

Дружеството не може да осигури замяна на караван или ремарке или на превозно средство с теглич, следователно Потребителят трябва да остави караваната или ремаркето при превозното средство, което се ремонтира.

Ако е възможно да се организира транспорта на караваната или ремаркето заедно с превозното средство, допълнителните разходи за транспорт са за сметка на Потребителя. Ако това не е възможно, Дружеството не може да гарантира допълнителен транспорт за караваната или ремаркето.

Дружеството не покрива разходи за съхранение на каравани или ремаркета при никакви обстоятелства.

V – Как да използвате Платформата

Член 24

Платформата съдържа данни за стопански субекти, които извършват предимно дейности в областта на автосервизното обслужване, автомеханичните услуги и услуги по преместване на превозни средства (буксирни услуги), предоставяни от тези стопански субекти. Дружеството може да обединява данни за стопанските субекти от публично достъпни източници, а именно тези, които са били публично оповестени от някоя от официалните държавни институции или предоставени от стопанския субект за самия него.

Член 25

Съдържанието, което Потребителите публикуват чрез Платформата, независимо от формата му (текст, аудио, видео и т.н.), трябва да бъде точно и правилно. Потребителят, който е въвел данните, е единствено отговорен за точността и коректността на въведените данни. Точността на записите предполага, че те идват от компетентен източник и/или личен опит на Потребителя. Правилност означава да бъдат граматически, правописно и фактически точни.

Всяко използване на Платформата, изцяло или частично, което не е в съответствие с тези условия за ползване, ще се счита за злоупотреба с предоставяните от Дружеството услуги и нарушение на условията за ползване.

Член 26

Потребителят на пакетната услуга за пътна помощ може да я получи само чрез Платформата

Ако Потребителят се нуждае от някоя от услугите, предлагани в пакета за пътна помощ, Дружеството ще определи автоматично най-близкия Професионалист чрез Платформата, като използва подходящ алгоритъм. След потвърждение от Професионалиста, за което потребителят бива уведомен чрез ,истемата за обслужване, телефонният номер, местоположението по GPS и разстоянието до Потребителя се изпращат на Професионалиста. След това Потребителят получава обратна връзка за разстоянието, на което се намира Професионалистът, очакваното време на пристигане и за проследяването му чрез картата на системата. Чрез Платформата професионалистът може да получи само местоположение по GPS като място за интервенция. За да упражни правото си на всяка услуга от пакета, Потребителят трябва да присъства физически във или до превозното средство, защото правото на ползване на пакетните услуги е свързано с него (а не с превозното средство). По изключение, ако Потребителят на пакетната услуга за пътна помощ не може да получи избрана услуга чрез раздела на приложението на Платформата, Дружеството предоставя услуги в кол център като част от достъпното обслужване по телефонна. Ако това е необходимо, тази възможност се показва автоматично на страницата на приложението.

Ако Потребителят няма достъп до Интернет на своето мобилно устройство, шестцифреният код или мобилният телефонен номер ще се появи на екрана при инициализирането на Платформата и той ще трябва да го прочете на оператора на кол центъра на Дружеството, като по този начин потвърди статуса си.

Член 27

При регистрация и всеки достъп до Платформата (влизане в нея), тя автоматично изпраща текстово съобщение SMS с код, състоящ се от шест цифри, към мобилния телефонен номер на Потребителя, а именно този, чрез който е направена регистрацията.

Чрез въвеждане на правилния шестцифрен номер Потребителят има право на достъп до Платформата. Потребителят има достъп до Платформата, като използва само данните си за достъп, което означава, че от друга страна той няма да използва данни на други лица или да предоставя своите потребителски данни на други лица. Потребителят може да информира Дружеството, ако има подозрение за непозволено използване на данните му за достъп.

Член 28

Когато заявката е направена от Потребителя и обстоятелствата показват, че е налице или със сигурност ще възникне нарушение, като вземе предвид защитата на личните права, неприкосновеността на личния живот, правата на собственост и правата на интелектуална собственост, Дружеството незабавно:

 • при обосновано искане, подкрепено с подходяща документация, ще премахне съдържанието, така че то да не бъде публично достъпно, и ще го запази за доказателствени цели;
 • по искане на компетентен орган, ще предостави данни на Потребителя, чиято публикация нарушава някое от горепосочените или други права, при всички случаи при спазване на съответните нормативни актове.

Член 29

В рамките на Платформата Дружеството предава електронни съобщения, изпратени до него от Потребителя, но по никакъв начин няма да предприема предаването им, да избира данни или документи, които да бъдат предадени, да изключва или променя данни в съдържанието на съобщения или документи, нито да избира Професионалиста, който да получи предаденото.

Платформата определя географското местоположение на Потребителя, като използва технологията GPS, а информацията за местоположението на нуждаещия се от услуга Потребител се препраща на избрания от нея Професионалист, като се използва алгоритъмът за съответствие, въз основа на разстоянието, интервала на пристигане, задръстванията и дали Професионалистът е на разположение. След като Професионалистът потвърди, Потребителят и професионалистът – доставчик на услугата, влизат в законосъобразна пряка връзка, а Платформата в реално време представя на Потребителя цената, разстоянието между Професионалиста и Потребителя, и очакваното време на пристигане в местоназначението, което Потребителят е посочил в заявката.

Член 30

Дружеството си запазва правото да прави промени, да прекратява (временно или постоянно) всеки елемент от Платформата и/или услугите, които предоставя, както и съдържанието и/или публикуването, независимо от автора му, без предварително одобрение или уведомление, като същевременно прилага добри бизнес-практики.

Правото на промени от параграф 1 от настоящия член не важи спрямо придобитите права на Потребителя, а именно спрямо активните пакети за пътна помощ. Дружеството може да променя пакета за активна пътна помощ само и изключително по искане на Потребителя, и само когато има технически условия за такава промяна.

Член 31

Всички представени от Платформата координати, регистрирани времена и срокове, както и часовата зона и работните дни се изчисляват съгласно приложимите нормативни актове на съответната държава.

Подновяване и увеличаване на пакета

Член 32

Потребителят може да поднови своя пакет най-късно 30 дни преди изтичането на срока му на валидност, без период на активиране от 72 часа, а подновеният пакет става валиден след изтичане на срока на валидност на съществуващия. Освен това, в случай че Потребителят поднови пакета в срок от 30 дни след датата на изтичане на срока му на валидност, той става валиден, след като бъде извършено плащане, без 72-часовия период на активиране.

Пакетът може да бъде подновен чрез закупуване на нов на мястото на продажба или чрез приложението.

Потребителят може да увеличи своя пакет до по-широк териториален или сервизен обхват по всяко време чрез приложението или чрез увеличаване в търговски обект. Увеличаването не удължава срока на валидност на пакета, а именно, пакетът не се подновява. Срокът на валидност на това увеличение е до изтичането на срока на валидния пакет. 

Член 33

Потребителят може да увеличи своя пакет по всяко време през периода на валидност, освен ако не е използвана услуга от съществуващия/активния пакет. Увеличението не влияе на периода на валидност на съществуващия/активния пакет, т.е., валидността остава обвързана със съществуващия/активния пакет, а не с увеличения.

Потребителят може да избере да увеличи всички съществуващи пакети за пътна помощ чрез приложението или на мястото на продажба. Ако Потребителят изпитва затруднения по време на процеса на увеличаване, той може да се свърже с отдела за обслужване на клиенти на адрес support@vozzi.app и да изпрати писмено искане за увеличаване на пакета. Отделът за обслужване на клиенти уведомява Потребителя за завършеното увеличение на пакета по електронната поща.

Увеличението важи изключително за територията на Потребителя и не е валидно, ако Потребителят впоследствие заплаща и увеличава пакета в чужбина. Такива случаи ще се считат за злоупотреба и Дружеството си запазва правото да не приеме увеличението.

Ако Потребителят, който е в чужбина, изисква услуги, които не са включени в активния му пакет, Дружеството може да организира транспорт до страната, в която той е активирал пакета, като в този случай разходите се заплащат от Потребителя. По-специално, в отговор на искането му, разходите ще бъдат представени на Потребителя и след получаване на писменото му одобрение ще му бъде предоставена такава услуга.

Член 34

В случай, че Потребителят иска да закупи нов пакет и статусът на съществуващия е „частично използван”, Потребителят трябва да закупи нов пакет, който ще стане активен, след изтичането на „частично използвания“.

Член 35

Дружеството си запазва правото да прави промени в ценовата листа и пакетите, при своевременно уведомяване по Интернет и при спазване на добри бизнес-практики.

Деактивиране на пакет

Член 36

Потребителят може да деактивира пакета, като подаде заявка за деактивиране чрез Платформата (приложението). В процеса на активиране Потребителят трябва да се съгласи с Условията за ползване.

Оценка на Платформата от потребителя

Член 37

За да предоставим по-добри услуги, ние изискваме от Потребителя да оцени всяка услуга, като използва оценки от 1 до 5 (където 1 е най-ниската, а 5 е най-високата) като оценки на Професионалистите, с които се е свързал.

Платформата автоматично прави изчисление и показва на Дружеството средната оценка от Потребителите за всеки Професионалист поотделно.

Дружеството си запазва правото да отменя по своя преценка присъдените оценки, както и правото да не ги отменя в определена ситуация.

VI – ВЪВЕЖДАНЕ И ПРОМЯНА НА ДАННИ В ПЛАТФОРМАТА

Регистрация на Потребител и вписване в Платформата

Член 38

Регистрацията на Потребителя, както и всяко съдържание (мобилен телефонен номер, адрес на Потребителя, електронна поща на Потребителя, марка, модел и година на производство на превозното средство), които Потребителят публикъва в Платформата не се обработват или променят или по какъвто и да било начин повлияват от Дружеството, следователно Потребителят носи цялата отговорност и всички правни последствия, които могат да възникнат от съдържание, публикувано в Платформата.

С всяко вписване в Платф ормата, Потребителят получава достъп до неговата/нейния акаунт в Платформата и възможността да използва Платформата, която Потребителят може да променя, в съответствие с наличните възможности в Платформата.

Промяна на данните в Платформата и деактивиране на пакета

Член 39

Без всякакво обяснение или уведомление Потребителят може по всяко време да прави промени, отнасящи се до:

 • адреса на електронна поща на регистрирания Потребител;
 • данни за описанието на превозното средство (марка, модел и година на производство);
 • данни за регистрационните номера на превозното средство.

Потребител не може да прехвърля потребителския профил или пакетни услуги за пътна помощ на друго име.

Потребителят може без никакво обяснение и във всеки един момент да отмени статута си на Потребител, като подаде искане за изтриване на профила си, ако няма активиран пакет за пътна помощ.

Промяна на данните за превозното средство

Тъй като пакетът за пътна помощ е свързан с лице, а не с превозно средство, е възможно да се променят данните за превозното средство, но не и докато то/потребителят е в чужбина, по-точно извън държавата на пребиваване/регистрация.

Редактиране на данните за потребителя

Също така не е възможно да се променя Потребителят на Пакетни услуги за пътна помощ, така че да се регистрира друго лице вместо това, на което се управлява пакетът.

Смяна на телефонния номер

Ако бъде променен телефонният номер, посочен при регистрацията/активирането на пакета за пътна помощ, пакетът ще бъде активен след 10 дни от деня на промяната.

Обработка на съдържанието, вписано в Платформата

Член 40

Въвеждането на съдържание в Платформата по никакъв начин не ограничава Потребителя да публикува или публично да оповестява същото съдържание на друго място. Потребителят може да публикува различно съдържание едновременно. Потребителят може без всякакво обяснение или уведомление по всяко време да изтрива или променя публикуваното си съдържание. Дружеството моментално ще изтрие или промени това съдържание, с изключение на това, което се намира в архиви, които се генерират от системата и чието съдържание не може да бъде засегнато.

Като публикува съдържание в Платформата, Потребителят безусловно и неотменимо упълномощава Дружеството да предаде това съдържание на упълномощени Професионалисти, които предоставят услугите, както и да го премахне без предварително или последващо уведомление или обяснение.

Потребителите си запазват всички авторски и сродни права върху съдържанието, което са създали. Потребителите гарантират, че те притежават и/или ползват всички основни авторски права върху цялото съдържание, както и върху всички негови части, които са публикували в Платформата. Потребителите, които са публикували съдържанието, носят цялата отговорност за всяко евентуално нарушение на авторското право или сродните му права, както и на други права върху интелектуалната собственост, което нарушение може да бъде резултат от тяхно действие или бездействие.

Анулиране на пакета от Потребителя

Член 41

В случай, че пакетът за пътна помощ е активиран, Потребителят може да го отмени без обяснение в срок от 14 дни от активирането, ако не е използвал включена в него услуга. В този случай пакетът ще бъде анулиран и парите ще бъдат възстановени на Потребителя, като се приспаднат разходите за банковия превод. Ако някоя от услугите е била използвана по искане на Потребителя, пакетът ще бъде анулиран без възстановяване на сумата, така че Потребителят да може да активира нов пакет за пътна помощ.

В рамките на една година от активацията, е възможно да се изпълнят максимум две деактивации на пакет.

VII – ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И ПЛАЩАНИЯ

Член 42

Цените на предоставяните от Професионалистите услуги, които са посочени в пакетите, се формират от Дружеството като единни цени за определена територия.

Член 43

Плащането за извършената от Професионалиста услуга може да бъде изменено както следва:

1.     За Потребители, които са получили пакета за пътна помощ от Дружеството, разходите за услуги от закупения пакет се поемат от Дружеството, докато Потребителите плащат допълнителни услуги (които не са включени в пакета) чрез плащане в брой на Професионалистите или чрез налични електронни плащания към Дружеството, след като допълнителните услуги бъдат извършени.

2.     За Потребители, които нямат нито един от предлаганите от Дружеството пакети за пътна помощ, Потребителите заплащат след извършване на услугата чрез плащане в брой на Професионалистите по ценовата листа за територията, на която е предоставена услугата чрез Платформата, или заплащат на Дружеството чрез наличните електронни плащания.

Член 44

При плащане с разплащателни карти VISA, MasterCard и Maestro Потребителят заплаща изчислената сума, докато разходите по транзакцията (комисиона на банката) се поемат от Дружеството. Сигурността на данните по време на покупката се гарантира от обработващия разплащателните карти. Данните от картата за плащане в никакъв случай не са достъпни за нашата Система за обслужване или за Дружеството.

В случай на възстановяване на суми на Потребител, който преди това е извършил частично или изцяло плащането с карта, и независимо от причината за това, Дружеството е задължено да извърши възстановяването изключително чрез методите на плащане на VISA, EC/MC и Maestro, което означава, че по искане на Дружеството банката ще възстанови сумата по сметката на картодържателя. В банковото извлечение ще се появи текстът „VOZZI service”. При плащане в брой на Професионалиста Потребителят заплаща изчислената сума според представената му от него фактура.

VIII – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Член 45

Правилата за защита на личните данни са неразделна част от настоящите Условия за ползване и може да бъдат намерени на адрес: https://eu.vozzi.app/en/personal-rights/

Член 46

Дружеството извършва обработка на необходимите данни на лицата, които са дали съгласието си за обработване, за определена цел, по позволен от закона начин, така че субектът на данните да не бъде определен или да не може да бъде идентифициран след постигане на целта на обработването, и пропорционално на целта на обработката.

Член 47

Дружеството може, при спазване на закона и правилата за защита на личните данни, да събира определени данни при посещения на уебсайтове, получени по време на използването на Платформата. Тези данни могат да бъдат използвани от Дружеството за събиране на информация за подобряване на информационните услуги и Платформата, както и допълнителни преки услуги и за да ги адаптира за своите посетители и потребители.

Член 48

Дружеството не събира данни за разплащателните карти на Потребителите. При въвеждане на данни за разплащателни карти поверителната информация се предава чрез обществената мрежа в защитена (криптирана) форма, като се използва стандарт PCI DSS 3.1, който в момента е най-актуалната криптографска технология. Сигурността на данните по време на покупката се гарантира от обработващия разплащателните карти, чието ниво 1 е доставчик на платежни услуги, така че пълният процес на фактуриране се извършва на уебсайта на доставчика. Информацията за разплащателната карта в нито един момент не е на разположение на Дружеството или на третото лице.

Член 49

Всички общи актове на Дружеството трябва да са в съответствие с правилата за защита на личните данни. Ако общ акт на Дружеството не попада в обхвата на тези правила, по отношение на защитата на личните данни се прилагат разпоредбите на посочените правила.

Член 50

Потребителят се съгласява, че Дружеството може периодично да му изпраща уведомления, свързани със съдържанието на Платформата, известия относно Платформата и Дружеството, както и рекламни съобщения.

IX – АВТОРСКИ ПРАВА

Член 51

Дружеството притежава изключителните авторски права и права върху интелектуалната собственост върху Платформата, както и върху всички отделни елементи от нея, като текст, визуални и аудио елементи, визуална идентичност, данни и бази от данни, програмен код и други елементи от тази Платформа, на която то е автор.

Член 52

Неразрешено използване на която и да е част от Платформата или Платформата цяло, без изричното предварително разрешение, дадено писмено от Дружеството като носител на изключителните авторски права, ще се счита за злоупотреба с авторските му права и спрямо тази злоупотреба може да бъдат предприети всички законови процедури, насочени към защитата на посочените права.

Член 53

Платформата може да съдържа елементи, изключителните авторски права, правата върху търговски марки и други права върху интелектуална собственост на които се притежават от други лица, като например съдържанието на Потребителите на Платформата, съвкупното публично достъпно съдържание, съдържанието на бизнес-партньори, рекламодатели и други подобни. Другите лица единствени носят отговорност за съдържанието, върху което притежават авторско право, независимо от факта, че това съдържание е в Платформата на Дружеството, съгласно разпоредбите на членове 39 и 40 от настоящите правила.

Член 54

Чрез публикуване на съдържание в Платформата, Потребителят се съгласява, че то става видимо за всеки посетител на Платформата, при условията и по начина, описани тук. Разрешено е да се прехвърля съдържание или части от него на други лица от която и да е част на Платформата само със задължителното изрично предварително съгласие от страна на Дружеството, като се отбелязва, че съдържанието е изтеглено от Платформата и се посочва съответната връзка с местоположението на изтегленото съдържание. Дружеството носи единствено отговорност само за съдържанието, на което е носител на авторското право.

Член 55

Всяко лице носи самостоятелна отговорност за своето защитено с авторски права съдържание, по-специално за съдържанието, което е публикувало независимо и което е публично достъпно чрез Платформата.

X – УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ

Член 56

При ползване на Платформата Потребителите са длъжни да спазват посочените тук указания.

Съдържанието, което Потребителите публикуват чрез Платформата, независимо от формата му (текст, аудио, видео и т.н.), трябва да бъде точно и правилно, в съответствие с чл.25 на тези Условия.

Член 57

Потребителят е отговорен за публикув,ното съдържание, особено ако по преценка на Дружеството същото включва (но не се ограничава до):

 • открито обидно съдържание или такова, което насърчава расизъм, нетолерантност, омраза или физическо увреждане,, от всякакъв вид и което е насочено към коя90да е група или лице,
 • тормози или насърчава тормоз над друго лице,
 • експлоатира сексуално или насилствено хора,
 • съдържа голота, прекомерно насилие или злоупотреба със съдържание или съдържа връзки към порнографски сайтове,
 • изисква лична информация от лица на възраст под 18 години,
 • публично обявява информация, която представлява или създава риск за неприкосновеността на личния живот или сигурността на което и да е лице,
 • съдържа или насърчава информация, за която е известно, че е невярна, или която води до неверни заключения или насърчава незаконни дейности, или чието съдържание е обидно, смущаващо, заплашително, неприлично или клеветническо,
 • съдържа или насърчава забранено или непозволено копиране на защитена работа на друго лице,
 • включва изпращане на нежелана поща, циркулярни писма или масови имейли, незабавни съобщения, т.е. „спам“,
 • съдържа страници с ограничен достъп или такива, които могат да бъдат достъпни само с парола, или скрити страници и изображения (такива, които не са свързани с други страници),
 • подбужда или насърчава престъпни дейности или работни места, или предоставя инструкции за участие в забранени дейности, включително, но не само производство или закупуване на незаконни оръжия, нарушаване на личната неприкосновеност на някого или откриване и/или създаване на компютърни вируси,
 • изисква пароли или информация, които ви идентифицират, за търговски или незаконни цели от други потребители,
 • включва търговски дейности и/или продажба, без предварително писмено одобрение от Дружеството, като конкурси, лотарии с награди за стоки и услуги, борси, реклама или пирамидални схеми,
 • включва снимки или видеоклипове на други лица, публикувани без съгласието им, или
 • нарушава правата на неприкосновеност на личния живот, правата за публично оповестяване, правата за защита срещу клевета, авторски права, права върху търговски марки, договорни права или други лични права.

Член 58

По-долу са дадени примери, без ограничения от какъвто и да е вид, за дейности, които са ограничени или забранени в Платформата:

 • криминални или,престъпни дейности, включително детска порнография или еротика, измама, разпространение на порнографско съдържание, разпространение или употреба на наркотици, хазарт, тормоз, преследване, нежелана поща, пирамидални схеми, схеми на Понци, изпращане на вируси или други вредни файлове, нарушаване на авторски права, нарушение на патент или кражба на търговска тайна;
 • реклама или предлагане на потребителите да купуват или продават продукти или услуги чрез неразрешен или незаконен начин на използване на Платформата;
 • заобикаляне или промяна (или опит за такова), както и насърчаване или подпомагане на други лица да заобикалят или променят някоя от технологиите или софтуера за сигурност, които са част от Платформата;
 • фалшифициране на заглавната част на TCP/IP пакети или друга част от заглавната информация в коя да е публикация и/или по друг начин използване на Платформата за изпращане на променена, измамна или невярна информация, идентифицираща източника;
 • дейности, включващи използването на вируси, ботове, червеи или други компютърни кодове, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават работата на компютърен софтуер или хардуер или по друг начин позволяват неразрешеното използване или достъп до компютърна/компютърна мрежа;
 • възпрепятстване на достъпа до Платформата на който и да е потребител, хост или мрежа;
 • засенчване или замъгляване на реклама чрез банери или други графични елементи на страницата с потребителския профил или друга страница на Платформата чрез HTML/CSS или по друг начин;
 • активиране на HTML, CS или други кодове на страницата с потребителския профил, включително, но не само всякакви скрити или тайно съдържащи се кодове в изпратеното съдържание, което не е свързано с естеството на представеното съдържание;
 • всяко автоматично използване на системата, като например, но не само използването на скриптове за изпращане на изображения или видеоклипове;
 • възпрепятстване, прекъсване или създаване на ненужно натоварване на Платформата или мрежата, или свързаните със системата услуги;
 • имитиране или опит за имитиране на юридическо или физическо лице;
 • използване на данни за достъп/вход или потребителско име на друг потребител в кой да е момент или даване на парола и/или разрешение на трети страни за достъп до потребителски профил, който не е техен собствен;
 • продажба или прехвърляне по друг начин на потребителски профил;
 • използване на получена от Платформата информация за тормоз, злоупотреба или увреждане на лице и/или опит за това;
 • забранена търговска реклама в потребителски профил или приемане на плащане или на ценност от трети лица в замяна на извършване на търговски дейности чрез неразрешено или незаконно използване на Платформата от името на тази страна;
 • изтриване или промяна по друг начин на обявленията за авторски права, търговски марки или други права на собственост, които се появяват върху съдържанието на потребителя, освен ако това не е публикувано от самия него съдържание;
 • използване на мета тагове или друг скрит текст или метаданни, използвайки името, търговска марката, URL адреса или наименованието на продукт на Дружеството без предварително изрично разрешение от него;
 • опит за проучване, сканиране или тестване на уязвимостта на която и да е част от Платформата или за нарушаване на мерки за сигурност или удостоверяване;
 • събиране или съхраняване на лични данни за други потребители без изричното им съгласие;
 • имитиране или невярно представяне на връзката с лице чрез предварително изпратен текст или други форми на социално инженерство и/или видове измами;
 • използване на информационните услуги по начин, който е несъвместим с приложимите закони и разпоредби, или нарушение на Платформата и / или сигурността на мрежата.

Член 59

За да се предотврати злоупотреба със Платформата, Потребителят трябва да потвърди, че се съгласява да продължи процеса на търсене на най-близкия партньор. В междинната стъпка Потребителят има право да анулира заявката за услуга; ако се съгласи, Платформата автоматично ще търси най-близкия партньор.

Ако Потребителят се съгласи и поиска услугата, и получи потвърждение от партньора, а след това анулира услугата по телефона, Дружеството си запазва правото да разглежда като използвана услугата, която е заявена, но неизползвана. Тази услуга ще бъде автоматично премахната от избрания потребителски пакет.

Член 60

Дружеството има право, но не е задължено, да следи всички дейности на Потребителите и потребителското съдържание, свързани със Платформата. Дружеството може да проверява всички докладвани нарушения на неговите указания и други сигнали и може да предприема всякакви правни или технически стъпки, които счита за подходящи. Дружеството ще проучва обстоятелствата, които могат да включват тези нарушения и може да поиска съдействие и сътрудничество от компетентните държавни органи по време на идентифицирането, разследването, и по-специално наказателно преследване на лицата, замесени в това нарушение на указанията, а именно нарушаване на закона.

Дружеството си запазва правото да използва всички правни средства, включително, но не само, премахването на профила и съдържанието на Потребителя, както и незабавно да спре всички свои услуги, използвани от Потребителя, в случай на нарушение на настоящите условия или когато то не е в състояние да провери или потвърди информацията, изпратена от Потребителя до него.

Член 61

Дружеството си запазва правото по своя преценка да не допуска Потребителя да използва пакета за пътна помощ в случай на злоупотреба с него, и по-специално да деактивира пакета без възможност за възстановяване на суми на Потребителя или да ограничава пакета по отношение на съдържанието или продължителността и/или удължаването на услугите.

XI – ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Член 62

Потребителите използват Платформата единствено на свой риск. Те изрично се съгласяват, че от Дружеството не може да се търси отговорност за поведението на други потребители или трети лица и че рискът от евентуални щети се поема изцяло от тези лица, съгласно приложимото законодателство на съответната страна.

Член 63

Съгласно член 40 от настоящите Условия за ползване, Дружеството не гарантира точността и надеждността на публикуваното от потребителя съдържание, както и самото съдържание. Дружеството не извършва предаване на изпратени от Потребителя електронни съобщения, не подбира данни и документи, които да бъдат предадени, не изключва или променя данните, съдържащи се в съобщението или документа, и не избира получателя на предадените данни.

Член 64

Това ограничение на отговорността се прилага също така за всички вреди (материални и/или нематериални) или нарушения, които могат да възникнат в резултат на скрити дефекти, грешки, прекъсвания, заличавания, неизправности, закъснения в работата или предаването на компютърни вируси, прекъсвания в комуникацията, кражба, унищожаване или неразрешен достъп до данни, промяна или злоупотреба с данни от трети страни, прекратяване на договори, поведение, противоречащо на тези условия за ползване, нехайство и т.н.

Член 65

Освен в случай на умисъл или груба небрежност, Дружеството не носи отговорност за възможна временна неналичност на Платформата или за частичното ѝ или пълно нефункциониране или неизправности. Дружеството не носи отговорност за технически проблеми, които могат да доведат до закъснения или неправилна обработка на електронни данни, включително системния часовник. За горепосоченото отговарят доставчиците на Интернет услуги. Дружеството не гарантира каквато и да било работа на Платформата в нестандартно оборудване и/или нестандартни устройства, или на нестандартни операционни системи и/или софтуер.

Член 66

Платформата може да бъде временно недостъпна или достъпна в ограничена степен в резултат на редовна или извънредна поддръжка, а именно в случай че се работи за подобряването ѝ.

XII – ПОДПРИЛОЖЕНИЕ

Член 67

Дружеството има право, но не и задължението, да представя чрез Платформата, в допълнение към услугите си други услуги на трети лица, като банки или застрахователни дружества (по-долу: „Подприложение“).

Член 68

Правата и задълженията, свързани с евентуалното използване на Подприложение от Потребителя, могат да бъдат предмет на други условия за ползване, съгласно закона, за които Потребителят бива специално уведомен и за които дава изрично съгласие.

Конкретните условия за ползване във връзка с Подприложението, могат да бъдат издадени от трета страна (например банка или застрахователно дружество), която предоставя услуги чрез него и/или за което то се отнася.

Конкретните условия за ползване на Подприложението по никакъв начин не влияят на правоотношенията между Дружеството и Потребителя, установени с настоящите Условия за ползване.

XIII – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ

Член 69

Потребителят има право да се отнесе към Дружеството с жалба относно работата на Професионалис, по-точно, адекватността на предоставяните от него услуги, като тези жалби се разглеждат от Дружеството. Освен това, Дружеството разглежда жалбите на Професионалистите относно поведението и действията на Потребителите.

Член 70

Потребителят може да подаде жалба до Дружеството за всеки сегмент и/или част от услугата, която Професионалистът е предоставил, която Потребителят счита за неадекватна или когато е произтекла вреда, въпреки че Дружеството не носи отговорност за вредите, причинени на Потребителя от Професионалиста.

Професионалистът може да подаде жалба до Дружеството за всяко поведение или действия на Потребителя, които той счита за неадекватни или които са довели до вреди, въпреки че Дружеството не носи отговорност за вредите, причинени на Професионалиста от Потребителя.

Член 71

Ако съществуват такива възможности, Дружеството ще се свърже с другата страна по отношение на жалбата и ще се опита да посредничи за мирното разрешаване на спора, обаче, ако този подход не успее, Дружеството ще насочи подалата жалбата страна да упражни правата си чрез съд или други достъпни за нея средства.

Независимо от предходния параграф на този член, Дружеството си запазва правото да прекрати всяко сътрудничество с Професионалиста в резултат на невъзможността да се разреши спора с Потребителя по взаимно съгласие или в резултат на броя на жалбите срещу един Професионалист, или да спре предоставянето на услуги на Потребителя в резултат на невъзможността за мирно разрешаване на спора с Професионалиста.

XIV – КОМПЕТЕНТЕН СЪД И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 72

За всичко, което не е регламентирано от настоящите Условия за ползване, се прилагат съответните нормативни актове на съответната държава.

Член 73

Позитивните разпоредби се прилагат за всички спорове, които могат да възникнат между Дружеството и Потребителя относно използването на Платформата. Дружеството и Потребителят се задължават да се опитат да разрешат спора по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно, компетентни са съдилищата в съответната държава. В случай на потребителски спор с гражданин на съответната държава, компетентността се определя по закона за защита на потребителите в тази държава.

Член 74

Дружеството по никакъв начин не може да бъде посредник или участник в каквото и да било съдебно дело, което може да възникне между двама или повече Потребители на Платформата, или Потребител и Професионалист, освен ако няма задължението за това по закон.

ХV – ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 75

Дружеството има право да изменя или допълва тези Условия за ползване по всяко време, като публикува изменения и допълнения в консолидиран текст на уебсайта си или като изпраща писма по електронната поща на всички Потребители най-малко осем дни преди датата на влизането им в сила, или информира Потребителите за измененията и допълненията към Условията за ползване чрез Платформата.

Член 76

Ако Потребителят не даде изричен отговор в рамките на определен период от време, посочен в чл.75 от тези Условия за ползване, ще се счита, че той/тя се е съгласил с тези Условия за ползване. Ако Потребителят изрично отхвърли тези Условия за ползване, се счита, че статусът му е прекратен и всички предходни права и задължения по предишните условия за ползване са прекратени. Придобитите права на Потребителите не се засягат от влизането в сила на новите условия за ползване.

Член 77

Тези Условия за ползване са съставени на английски език, но могат да бъдат преведени на други езици. В случай на превод правно обвързваща е само английската версия.

Член 78

Настоящите условия за ползване влизат в сила на осмия ден след датата на публикуването им на уебсайта на Платформата.

Подписани:

В Амстердам, на 24.10.2022 г.

Публикувани на 24.10.2022 г.

Започват да действат на 01.11.2022 г.

VOZZi Operations BV

Владимир Шиякович, директор

DOWNLOAD

Условия за ползване на услугатаПравилник за защита на личните данниFAQ
България
Copyright © 2021 VOZZi Holding B.V., Netherlands. Всички права са запазени.