Съгласно Условията за ползване на услугите, предоставяни от дружеството чрез информационни технологии, и свързаните с тях пакетни услуги за пътна помощ (наричани по-долу “Условия за ползване”) от 24 май 2022 г.,  които се прилагат от 1 юни 2022 г.,  дружество VOZZi Operations B.V. , Weerdestein 1, 1083 GG Амстердам, Холандия (по-долу „Дружеството“), представлявано от директора Владимир Шиякович, от 23 юни 2022 г. прилага следния

Кодекс за поведение на доставчици на услуги, предоставяни от Професионалисти

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поради необходимостта от хармонизиране на бизнеса си с нуждите на пазара и основните морални принципи, както и да подобри взаимоотношенията си с Професионалистите и взаимоотношенията си с клиентите, с потребители на услуги, с бизнес партньори, с обществеността и със заобикалящата среда най-общо, Дружеството урежда с настоящия кодекс за поведение въпроси, свързани с професионалната етика и правилата за поведение на доставчиците на услуги – Професионалистите,  и определя своите принципи и правила.

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Член 1

Кодексът е не само вътрешен акт на Дружеството, но също така поражда правно действие спрямо лицата, които встъпват в договорни отношения с Дружеството в съответствие с Условията за ползване като Професионалисти, както и спрамо лицата, които влизат в пряк контакт с клиентите на услугите на Дружеството, т.е. доставчиците на услуги на тези Професионалисти (по-нататък наричани заедно „Изпълнители“). Всички Изпълнители са задължени да третират клиентите на услуги, както и обществеността и заобикалящата ги среда при изпълнението на договорните си задължения в съответствие с Кодекса, и да извършват услугите, които предоставят, съгласно правилата и препоръките на Кодекса.

Член 2

В бизнеса си Дружеството безрезервно подкрепя идеята, че в бизнеса, както и в живота, само правилната връзка и отговорното поведение осигуряват взаимно доверие и уважение в междуличностните и бизнес отношенията.

Член 3

Дейността на Дружеството се основава на спазване на закони, други нормативни актове, административни актове, договори между икономически субекти и търговски обичайни практики. Задължението на Дружеството е да предоставя точна, ясна и надеждна информация на потенциалните и настоящите клиенти на своите услуги.

Член 4

Освен за всички Изпълнители, принципите и правилата на този кодекс са задължителни за всички лица, които са ангажирани от името и/или за сметка на Дружеството, да извършват каквато и да е дейност. Тяхното неспазване предполага определяне на отговорността и предприемане на дисциплинарни мерки, включително прекратяване на работата, т.е. договорните отношения.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.

Член 5

Бъдете посланик. Уверете се, че съдържанието, свързано с Вас, под формата на текстове, изображения или видеоклипове, е в съответствие с начина, по който се представяте на работното място. Това е особено важно, ако представлявате Дружеството в правенето на бизнес.

Член 6

Идентификация на Изпълнителите / Използване на клаузата. Ако говорите за Дружеството или за продуктите и услугите, предоставяни от Дружеството в интернет, трябва да стане ясно, че сте Изпълнител за Дружеството.

Изпълнителите трябва да подчертаят, че не говорят от името на Дружеството. Ако стартирате собствен сайт или профил в социалните медии, който е свързан с Дружеството, във всеки контекст профилът Ви трябва да включва клауза, като например “Мненията, изразени на този сайт, са лични, а не на услугата Vozzi или на Дружеството, която я предоставя”. Само упълномощени Изпълнители имат право да комуникират и да правят съобщения от името на Дружеството.

Член 7

Помислете отново. Съветваме Изпълнителите да използват филтри, списъци и групи в социалните мрежи, за да отделят личното от бизнес съдържанието, което публикуват. Когато това не е възможно, съветваме всички Изпълнители, особено тези, които работят директно с клиенти, да направят личните си профили “приятелски настроени към работата”.

Моля, помислете повторно, преди да се оплачете онлайн за лошото качество на нечии стоки / услуги. Продавачът на стоките или доставчикът на услуги, от който се оплаквате, може да бъде настоящ или бъдещ бизнес партньор на Дружеството или Професионалист и Вие може да отговаряте за предоставянето на услугата.

Съветваме всички да избягват да участват в разгорещени и ожесточени дебати от всякакъв вид в интернет.

Уважавайте аудиторията си в социалните медии и колегите си! Това включва забрана за обръщения, свързани с етническа принадлежност и расистки коментари, обиден език, ругатни и т.н. Атаките срещу колеги няма да бъдат толерирани при никакви обстоятелства.

Член 8

Лична отговорност. Вие сте лично отговорни за съдържанието, което публикувате в социалните медии, блогове или други медии. Не забравяйте, че интернет никога не забравя. Това означава, че всичко, което публикувате, ще бъде видимо за голям брой хора за много дълъг период от време. Ако не сте сигурни за съдържанието, което искате да публикувате, консултирайте се с непосредствения си ръководител или се свържете с Дружеството.

ПРИНЦИПИ НА БИЗНЕС ЕТИКАТА

Член 9

Зачитането на принципите и правилата на бизнес етиката включва, но не се ограничава до следните принципи:

 1. Професионално изпълнение на бизнес дела;
 2. Добросъвестно и пълно поемане и изпълнение на задължения;
 3. Извършване на бизнес делата по начин, който не застрашава професионалната репутация;
 4. Използване на разрешени средства за постигане на бизнес цели;
 5. Спазване на разпоредбите относно несъвместимата стопанска дейност;
 6. Пазене на бизнес тайни;
 7. Избягване на конфликти между лични и бизнес интереси;
 8. Въздържане от използване на политическо или друго влияние или натиск за постигане на бизнес цели;
 9. Разрешаване на спорове с клиенти, потребители на услуги и бизнес партньори по взаимно съгласие, чрез преговори или посредничество, с опит за продължаване на бизнес отношенията;
 10. Извършване на бизнес дейности в съответствие с разпоредбите за опазване и подобряване на околната среда.

Член 10

Изпълнителите са задължени да се уважават, допълват, насърчават и мотивират взаимно, за да предоставят най-висококачествената услуга на Клиентите, както и да проявяват същото уважение към тези клиенти.

Член 11

Всички Изпълнители са равни по отношение на прилагането на този Кодекс, независимо от това с кой конкретен Професионалист са ангажирани или вида и начина на тяхната ангажираност.

Член 12

Всеки Изпълнител носи преди всичко лична отговорност за качеството на извършената работа.

Член 13

Отношенията с Клиентите и взаимните отношения между Изпълнителите се основават на зачитането на човешкото достойнство и основните права и свободи на човека.

Член 14

Изпълнителите имат задължението да се придържат към разпоредбите, уреждащи безопасността и здравето при предоставянето на услуги.

Член 15

Изпълнителите не са задължени да декларират (изрично) пред никого по никакъв начин, включително, но не само, клиенти на Дружеството, други Изпълнители и трети страни, с които влизат в бизнес контакт, за всеки религиозен, политически, синдикален или друг ангажимент.

Изпълнителите уважават взаимно заявената религиозна, политическа и синдикална принадлежност, както и расовата, националната и половата принадлежност на своите колеги и не е позволено да застрашават основните права на човека на никакви основания.

Член 16

Добрите междуличностни отношения са условие за постигане на бизнес цели. Удовлетворението се постига чрез адекватно изразяване и оценка на професионални, творчески, интелектуални и морални ценности на Изпълнителите.

Член 17

Всички Изпълнители имат задължението да действат в най-добрия интерес на клиента, в съответствие с техните правомощия и отговорности.

Член 18

Всички Изпълнители са задължени да действат професионално и да решават проблемите, с които се сблъскват при предоставянето на услугите си.

Член 19

Всеки Изпълнител трябва да бъде дисциплиниран, трудолюбив и отговорен към работата, която извършва, честен, съвестен, открит и коректен по отношение на другите.

Член 20

Изпълнителите изграждат взаимните си отношения върху разбирането, толерантността, уважението, доверието и готовността за сътрудничество, създавайки положителна работна атмосфера.

Член 21

Задължение на всеки Изпълнител е да се придържа към основните социални принципи по отношение на поведението на работното място, да се обръща към и да комуникира с други Изпълнители, клиенти, потребители на услуги, бизнес партньори и други, да спазва лична чистота и подходящ начин на обличане, както и чистота на работното място, като избягва ненужния шум и смущенията за други Изпълнители при извършването на работа.

Член 22

Изпълнителите са задължени да се въздържат от коментиране на клиенти, потребители на услуги и бизнес партньори, както и да правят неподходящи коментари във всяка комуникация.

Член 23

На Изпълнителите е забранено да споделят съдържание в социалните мрежи, което е свързано с бизнеса на дружеството и което може да повлияе неблагоприятно на бизнес репутацията и репутацията на дружеството, както и да доведе до всякакви щети.

Член 24

Задължение на всеки Изпълнител е активно да търси решение на проблемите, с които се сблъсква при изпълнението на услугата, която предоставя, както и да информира своите висшестоящи за тях и да преразглежда критично резултатите от действията си.

Член 25

При предоставянето на услуги, всички Изпълнители се ползват с равни права и не могат да бъдат ограничавани при упражняването на правата си, независимо от пола, расата, цвета, езика, религията, националния или социалния произход и принадлежността към национално малцинство, членство в политически и синдикални организации, финансов статус, състояние по рождение или друго лично състояние.

Член 26

Забранява се употребата на наркотици и алкохол по време на предоставянето на услуги и въвеждането им в работни помещения или превозни средства, с които се предоставя услугата.

Член 27

Изпълнителят е длъжен да информира мениджъра си за възникването на извънредни ситуации като заболяване, лични проблеми или някаква друга причина, за да може мениджърът да реагира спрямо спешната ситуация и нуждите на работата.

Член 28

Комуникацията в духа на здравословното бизнес сътрудничество трябва да бъде наложителна за всички Изпълнители.

Член 29

Изпълнителите са задължени да изпълняват възложените задачи по такъв начин, че интересите на клиентите, т.е. на Дружеството, да не са подчинени на частния интерес, нито да предизвикват конфликт между тях. Конфликт на интереси съществува, когато Изпълнител вземе решение или влияе върху вземането на решения, което създава имуществени или неимуществени ползи за него или за негови свързани лица, които не действат изключително в най-добрия интерес на клиента или на Дружеството.

Член 30

Изпълнителите са длъжни да:

1. Не използват имуществото на клиента или на Дружеството в свой личен интерес;

2. Не използват поверителна информация за увеличаване на личното имущество или имуществото на други лица;

3. Не злоупотребяват с позицията си.

ОТНОШЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.

Член 31

Мениджърите и ръководния състав на Дружеството и Професионалистите, чрез тяхната ангажираност, подходящо поведение и зачитане на законовите разпоредби, моралните и етичните принципи, служат като пример за Изпълнителите, допринасят за развитието на уважение и доверие между Изпълнителите и клиентите.

Член 32

По отношение на подчинените си, ръководителите трябва да бъдат коректни и справедливи, без изключения и предубеждения. Необходимо е да изискват експертиза и отговорност от Изпълнителите и да не позволяват решенията им да бъдат повлияни от несвързани с работата отношения (семейство, приятели и други връзки). Необходимо е да се насърчи работата в екип и да се открият способностите на индивидите, да се осигури максимален принос за реализирането на бизнес цели, а не да се облагодетелстват индивидите.

Член 33

Ръководителите  са длъжни да уважават личността на подчинените и да съобщават всякакви възражения срещу работата и поведението на подчинения конкретно и с аргументи.

Член 34

Основното задължение на ръководителя е да се съсредоточи върху целите, да организира работа, да наблюдава резултатите и да предприема мерки за тяхното подобряване.

Член 35

От ръководителите се очаква да подобрят екипната работа и екипния дух и да осигурят обмен на знания.

Член 36

Ръководителят следва да бъде честен, справедлив и последователен и да служи като пример за желано поведение и поведение.

ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ КЪМ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ.

Член 37

Отношението на Изпълнителите към техните ръководители се основава на взаимно уважение и почит.

Член 38

Изпълнителите изпълняват възложени от ръководителите им задачи, освен ако не противоречат на закона или застрашават личната им безопасност.

Член 39

Изпълнителите посочват на своите ръководители възможности за по-успешна и ефективна реализация на възложените работни задачи, за да се постигнат по-добри бизнес резултати.

Член 40

Възможните проблеми се решават в добронамерена, пряка и конкретна комуникация между тези, които са засегнати от проблемите и, ако това не е възможно, решението трябва да бъде насочено към лица на по-високо йерархично ниво.

ОТНОШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ – ПОТРЕБИТЕЛИ

Телефон

Член 41

Изпълнителят е длъжен винаги да се отнася професионално, заинтересовано, учтиво и да бъде кратък при бизнес телефонен разговор.

Телефонният разговор винаги започва с представяне, посочващо името на Изпълнителя, и съкратено име на Дружеството или Професионалиста, които са го наели.

Изпълнителите не оставят съобщение за връщане на обаждането на лицето, от които изискват услуга или информация.

Изпълнителите отговарят на бизнес съобщения незабавно или възможно най-скоро.

Изпълнителите трябва да избягва частни телефонни разговори, особено в присъствието на клиента.

Изпълнителите се стремят да сложат край на всеки официален разговор с приятелски и положителен тон.

Писма – електронна поща

Член 42

В бизнес кореспонденцията винаги се посочват Професионалиста и позицията на Изпълнителя, който пише писмото, както и цялата необходима информация за контакт.

Адресирайте писмото правилно, до лицето, неговата позиция и компания.
Стилът на писане се адаптира към темата и човека, до когото е адресирана. 
Винаги проверявайте за грешки в писма и други съобщения.

На писмата и имейлите се отговаря незабавно или възможно най-скоро.

Ако е необходимо друг Изпълнител да бъде запознат с получената или изпратената поща, писмото или електронна поща винаги се препращат незабавно на това лице.

Срещи

Член 43

Когато планирате, ясно определете целта на срещата.

Целта на срещата се определя и от кръга от лица, които са поканени и които я посещават.

При посрещане на клиенти, Изпълнителите, които не са поканени и не участват активно в конкретната задача, не трябва да присъстват на срещата.

Решението, кой ще присъства на срещите, се взема от организатора на събранието и, ако е необходимо, от Дружеството.

При посрещане на клиенти, за всеки Изпълнител трябва се осигурени свободно помещение (без присъствието на други Изпълнители) за планираната дата на срещата. Ако това не е възможно, Изпълнители, които присъстват поради стечение на обстоятелствата, не трябва да се намесват в бизнес разговора, освен ако не бъдат изрично попитани за нещо от организаторите на срещата.

В бизнес срещите никога не говорете по теми, за които не сте компетентни и които не попадат в обхвата на вашата работа. Винаги включвайте най-компетентното лице (или повече) от всяка област в бизнес срещата, в зависимост от нивото на знания, необходими за тази среща.

В срещите се придържайте към темата на срещата и не правете отклонения, т.е. не говорете за теми, които нямат пряка връзка с работата, която се извършва. Ако клиентът прави това, покажете разбиране, ако това е в интерес на бизнеса, но дискретно се опитайте да върнете разговора на бизнес ниво.

Предотвратете по културен и ясен начин случаите, в които клиенти губят своето и Вашето време.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Член 44

Правилата за използване на социалните мрежи са описани, за да се определят очакванията на Дружеството към Изпълнителите, независимо дали са упълномощени представители на Дружеството в публичното дигитално пространство или се представят в интернет като Изпълнители на Дружеството.

Дейността в социалните мрежи по време и след работно време, впечатлението, оставено от Изпълнителите в Дружеството и впечатлението от Дружеството или неговия бизнес, заема централното място в тези правила.

Член 45

Тези правила спомагат за защитата на Дружеството, бизнеса и неговата търговска марка, от отрицателен публичен ефект, като изясняват какво е и какво не е приемливо като поведение в социалните мрежи.

Обхват на прилагане на правилата за използване на социалните мрежи

Член 46

Правилата за използване на социалните мрежи се прилагат по-специално за онези Изпълнители, които:

 • имат профил в една от социалните или бизнес мрежи (като LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ и т.н.) и разкриват, че са Изпълнители на Дружеството – или като официални говорители, или в контекста на лична информация; или
 • споделят всякаква информация, свързана с тяхната дейност в Дружеството или за продуктите и услугите на Дружеството; или
 • публикуват коментари, рецензии и друго съдържание във форуми, социални мрежи, уебсайтове или блогове, лично или в рамките на задълженията си; или
 • са активни в микро-блог платформи (като Twitter).

Правила за всички Изпълнители

Член 47

Изпълнителите не трябва да използват социалните мрежи за лични цели в работно време.

Член 48

Само упълномощени лица могат официално да представляват Дружеството в която и да е социална мрежа. Ако не сте сигурни, кой е упълномощеното лице, свържете се с управителя на Професионалиста или с представител на Дружеството.

Член 49

Изпълнителите са отговорни за гледни точки, изразени в социалните мрежи, които не са в съответствие с тези правила, поради което призоваваме за дискретност и  възпитано поведение.

Член 50

Изпълнителите могат да имат личен принос (не като официален представител на Дружеството, а чрез публикуване в личен профил) по отношение на собствената си дейност, предоставяне на услуги или по теми, свързани с Дружеството, подчертавайки, че Изпълнителите работят с Дружеството, стига да не представляват публикуваното като официална гледна точка на Дружеството или да предлагат да решат проблем, свързан с работата на Дружеството. Такива проблеми ще бъдат решавани от упълномощени лица на Дружеството.

Член 51

Изпълнителите нямат право да коментират проблем или тема, свързани с Дружеството, по начин, по който техните коментари (положителни или отрицателни) изглеждат като изразени от някой, който не е нает от Дружеството.

Член 52

Създаването на конкретна група или администрирането на официална група, която публикува информация за групата, както и областите, в които Дружеството работи, изисква одобрението на ръководител.

Член 53

Ако Изпълнител иска да представлява Дружеството като Изпълнител или да отвори група, е необходимо да се свърже с Дружеството.

Член 54

Ако с Изпълнител се свърже представител на печатна или цифрова медии по отношение на съдържанието, публикувано в интернет по отношение на Дружеството, е необходимо Изпълнителят да насочи този представител към ръководител на Дружеството, при което да бъде обяснино, че Изпълнителите нямат правомощия да говорят или да правят изявления или коментари от името на Дружеството.

Член 55

Изпълнителите не могат да публикуват каквато и да било информация за клиенти и потребители на услугите на Дружеството. Това се отнася по-специално не само за името, търговските марки, времето и мястото на услугата, но и за абсолютно всеки аспект от предоставянето на услугата на клиент. Ако се съмнявате дали можете да публикувате някаква информация, трябва да се свържете с ръководител на Дружеството преди да публикувате, който ще вземе решение за публикуването на такава информация.

Член 56

Публикуването в социалните медии може да доведе до медийни съобщения. Ако с Изпълнител  се свърже представител на медиите, е необходимо  Изпълнителят да се обърне към маркетинговия отдел на Дружеството, преди да отговори каквото и да било, и те ще го посъветват как да продължи.

Член 57

Задължително е да се зачита авторското право.  Ако Изпълнител не е собственик на авторските права, не трябва да ги използва. Преди да публикувате нечия авторска работа, е необходимо да се консултирате със притежателя на авторските права, за да проверите, дали имате разрешение да го направите.

Член 58

Забранено е да се създават лични или неофициални профили, които съдържат елементи от марката, например “Марко VOZZi Маркович”, @VozziAna, @IvaVozzi или @Pera-теглене-Vozzi и други подобни.

Дъщерни дружества и представителства

Член 59

За да се гарантира последователност и яснота на съобщението, дъщерните дружества, представителствата, техните PR представители и рекламни агенти не могат да публикуват директно съдържание в каналите на Дружеството в социалните медии, нито да управляват свои собствени акаунти. Исканията за публикуване на PR информация или маркетингова информация и видеоклипове в YouTube следва да бъдат подадени до Дружеството за одобрение и публикуване (ако бъдат одобрени).

Член 60

Дъщерните дружества и представителствата нямат право да инициират или да участват в провеждането на конкурса във Facebook в сътрудничество със страниците на други марки във Facebook без съгласието на Дружеството. Това се отнася за марки, които са в партньорство с услугата на дружеството (VOZZi), както и за хора, които оказват влияние върху интернет.

Отчитане

Член 61

Много е важно незабавно да съобщите за всяко нарушение или потенциално нарушение на тези правила, да се свържете се с ръководител или с някой от агентите на Дружеството.

В доклада е необходимо да се предостави следната информация: име и фамилия, позиция, местоположение на дейността и информация за Изпълнителя, който е нарушил или създава предпоставки за нарушаване на правилата с подробности, които са ви известни. Името на лицето, което е съобщило за нарушение/потенциал за нарушение, ще остане тайна.

Всеки, който съобщава за подозрение за нарушение или нарушение на тези правила, се ползва с пълна защита в рамките на закона.

ОФИЦИАЛНИ КАНАЛИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И КОНТАКТИ

Член 62

Дружеството разполага със следните официални канали за комуникация в социалните мрежи:

Член 63

Дружеството има следните официални електронни пощи за контакт:

ЗАЧИТАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Член 64

Изпълнителите имат право, в съответствие с Конституцията и законите, активно да участват в политическия живот, извън работно време и извън работното място, а упражняването на трудови права не е обусловено от политическата ангажираност на ръководителите.

Член 65

Забранено е да използвате позицията си в бизнес субект или собственост на бизнес субект, за да осигурите политическа подкрепа на кандидат, политическа партия, движение или група.

Член 66

Изпълнителите нямат право да осигуряват статута си в икономическо образувание, когато действат от името на политическа партия, движение или група.

КОНКУРЕНЦИЯ

Член 67

Изпълнителите могат да бъдат пряко или косвено ангажирани от трета страна да предоставят същите или подобни услуги, които предоставят на клиентите, без ограничение, при условие че клиентите на Дружеството няма да бъдат пренебрегвани при предоставянето на услуги.

Член 68

Активният статут на Изпълнител в която и да е асоциация или организация не изисква предварително или последващо одобрение. Ангажирането на Изпълнител извън дейността му като Професионалист, т.е. извън услугите, предоставяни на клиенти на Дружеството, независимо дали е платено или не, не трябва да засяга предоставянето на услуги на клиентите на Дружеството, като изпълнението на работата се счита за засегнато, ако допълнителният ангажимент отнема време и внимание, необходими за високото качество на услугите, които следва да бъдат предоставени на клиентите на Дружеството.

БИЗНЕС ТАЙНА И ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Член 69

Изпълнителите са задължени да спазват търговската тайна, на която са попаднали в хода на работата си. Всяка информация или данни, чието неразрешено разкриване на трети страни може да навреди на Дружеството или може да бъде от полза за неговите конкуренти, се счита за търговска тайна.

Член 70

Както се изисква от общите актове на Дружеството, поверителната информация включва знание, свързани с, но не само:

 1. Преговори, договори с клиенти, потребители на услуги, бизнес партньори и други лица, както и относно бизнес планове на икономическо образувание, които не са известни на обществеността;
 2. Други текущи или предстоящи бизнес сделки, особено ако са свързани с промени в състоянието и промени в структурата на собствеността;
 3. Проучване и по-нататъшно развитие на стопанската единица, патенти и иновации;
 4. Данни за клиенти, потребители на услуги, бизнес партньори и ръководители;
 5. Ноу-хау;
 6. Непубликувана информация за услугите;
 7. Непубликувана финансова и счетоводна информация;
 8. Друга информация, чието публикуване може да повлияе на репутацията на Дружеството.

Член 71

Разкриването на информация, чието публикуване е задължително въз основа на закона, т.е. което е свързано с нарушение на закона, нарушаване на добрата бизнес практика или принципите на бизнес морала, не се счита за разкриване на търговска тайна или поверителни данни на икономическо образувание.

Член 72

Изпълнителите и членовете на техните семейства не трябва да използват поверителна информация и бизнес възможности, за да получат материални или нематериални ползи за себе си или за свързани лица.

Член 73

Данните за потребителите на услуги и бизнес отношенията с тях имат характер на поверителни данни и не могат да бъдат разкривани на трети страни. Данните за потребителите на услуги могат да бъдат разкривани на съдебните органи без тяхно съгласие само въз основа на надлежно съдебно разпореждане.

ЗАБРАНА ЗА ПОДКУП И ПРИЕМАНЕ НА ПОДКУПИ

Член 74

Всяко явление, което представлява подкуп, трябва незабавно да бъде докладвано на Дружеството. Спазването на това правило е от особено значение за репутацията на Дружеството, както и за качеството на отношенията на Дружеството с бизнес партньорите.

Член 75

Изпълнител или член на семейството му не може да предлага, дава, показва, обещава или приема пари, стоки, права, услуги и подаръци на необичайна  стойност или пораждащи възможност за влияние от друго лице, което е в бизнес отношения с Дружеството.

Член 76

За подарък с необичайна стойност се считат пари, вещ, право или услуга, както и всяка друга облага, получена или изпълнена без заплащане срещу обичайна парична еквивалентност, или срещу компенсация на значително по-ниска цена от пазарната или без подходяща насрещна престация и чиято стойност надвишава половината от средната месечна нетна заплата в Република България.

Член 77

Позволено е да се приемат и дават подаръци с по-малка стойност, освен ако приемането на такъв подарък не е условие за сключване на сделка или поставя даващия в по-благоприятна позиция в сравнение с конкурентите.

ТРЕТИРАНЕ НА ФИРМЕНО ИМУЩЕСТВО

Член 78

Запазването и увеличаването на активите е от решаващо значение за гарантиране на правилното изпълнение на поетите задължения и качеството на бизнеса.

Член 79

Изпълнителите са отговорни за запазването, разширяването и рационалното използване на елементите, които съставляват активите на Дружеството, които им са поверени, за да извършват работата.

СЪОТВЕТСТВИЕ С КОДЕКСА

Член 80

Спазването на Кодекса е задължение на всички Изпълнители.

Член 81

Кодексът за поведение на Изпълнителите е пряко приложим. Неспазването на Кодекса представлява нарушение на договора с Изпълнителя и може да бъде санкционирано чрез прекратяване на този договор.

Член 82

Дружеството има седалище в Амстердам, Нидерландия и заедно с организационните си звена/членове на холдинга работи както в страните от Европейския съюз, така и извън Европейския съюз; Намерението на Дружеството е да хармонизира всичките си правила с юрисдикциите в страните, в които оперира. Следователно, ако този кодекс нарушава приложимите местни закони, Дружеството ще спазва местните закони. Освен това Дружеството може да приеме регионални или специфични за всяка държава разпоредби по този въпрос, за да се адаптира към местните условия или разпоредби и ще уведоми ръководителите в юрисдикцията, в която се прилага.

ТЪЛКУВАНЕ НА КОДЕКСА

Член 83

Изпълнител, който има съмнения относно тълкуването или прилагането на която и да е разпоредба на този кодекс, следва да се свърже с Дружеството.

Член 84

Лицето, за което се прилага Кодексът, е длъжно да информира лицето, отговарящо за надзора върху спазването на Кодекса, за нарушаването на разпоредбите на Кодекса или за основателното подозрение, че нарушението е извършено от задължено лице. Изпълнителите са длъжни да приемат проблема сериозно и да го решат в съответствие с етиката, ценностите и всички законови разпоредби.

Член 85

Автентичното тълкуване на този Кодекс се прави от Директора/Управителя на Дружеството.

ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 86

Дружеството ще подобрява/усъвършенства настоящия Кодекс като го изменя и допълва чрез анекси.

Член 87

Този Кодекс е изготвен на английски език, но може да бъде преведен на други езици. В случай на превод, само английската версия има правно действие.

Член 88

Настоящият Кодекс влиза в сила на осмия ден от деня на публикуването му на уебсайта на Дружеството.

В Амстердам, на 23.06.2022

Публикувано на 23.06.2022

В сила от 01.07.2022

Имате ли нужда от помощ?

Винаги можете да разчитате на нашия екип за поддръжка на клиенти

Пътна помощ в дланта ви

Запознайте се с VOZZi по-подробно, свържете се с нас за повече информация, говорете с клиенти, които са използвали услугата VOZZi

Регион
Имейл адрес за поддръжка на клиенти
Call Centar

Copyright © 2022 VOZZi Holding B.V., Холандия. Всички права запазени.